DMS na formi Partner

Na formi za pregled partnera omogućeno je korišćenje funkcionalnosti DMS-a. Desnim klikom na određenog partnera iz pregleda, moguće je povezati željene dokumente sa datim partnerom, kao i izvršiti pregled povezanih dokumenata. Na ovoj formi dostupna je i mogućnost učitavanja kolone pod nazivom DMS, koja prikazuje da li postoje dokumenti koji su povezani sa partnerom.

Vrsta artikla – potrošni materijal, veza sa kontom troška prilikom knjiženja RM ulaza

Nova funkcionalnost u programu omogućuje definisanje konta troška za knjiženje artikala koji se unose prilikom obrade kalkulacija, a koji predstavljaju potrošni materijal. Ovu funkcionalnost moguće je realizovati preko detalja artikla pod nazivom Konto troška, pri čemu se kao vrijednost ovog detalja definiše traženi konto troška za dati artikal.

Opcija kopiranja RM dokumenata

U programu je dostupna mogućnost kopiranja dokumenata ponude, predračuna, porudžbe dobavljaču, porudžbe kupca, kao i dokumenata obrade popisa. Opcija kopiranja navedenih dokumenata dostupna je u dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, desnim klikom na željeni dokument.

Otpis po prijemnici – automatsko kreiranje

U dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, omogućeno je automatsko kreiranje otpisa po prijemnici. Desnim klikom na željeni dokument prijema u pregledu RM dokumenata, otvara se mogućnost kreiranja otpisa. Dokument otpisa kreira se na osnovu podataka iz prijemnice – nabavnih i prodajnih cijena, kao i pomoćnih količina (količina robe nakon kaliranja).

Pregled radnika – default šablon

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Radnici, omogućeno je postavljanje podrazumijevanog šablona. Nakon kreiranja šablona, isti je moguće postaviti kao podrazumijevani. Ovu opciju moguće je realizovati klikom na Učitaj šablon, nakon čega je potrebno iz liste šablona odabrati željeni i desnim klikom na isti otvoriti mogućnost postavljanja šablona kao podrazumijevanog.

Budžet – unos i realizacija po radnim jedinicama

U dijelu programa Finansije>>Evidencije>>Budžet, omogućeno je definisanje pojedinačnih budžeta za više radnih jedinica, u okviru jednog generalnog budžeta. Realizaciju definisanih budžeta po radnim jedinicama, kao i realizaciju generalnog budžeta, moguće je pratiti u dijelu programa Finansije>>Izvještaji>>Realizacija budžeta.

Pregled i štampa sačuvanih PDV prijava

U dijelu programa Finansije>>Obračuni>>KUF, KIF i PDV Prijava, dodat je novi tab pod nazivom PDV Prijava. U ovom dijelu prikazan je pregled PDV prijava sa informacijom da li je prijava proknjižena, kao i mogućnošću štampanja prijave, generisanja XML formata i brisanja prijave ukoliko ista nije proknjižena.