Otpis po prijemnici – automatsko kreiranje

U dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, omogućeno je automatsko kreiranje otpisa po prijemnici. Desnim klikom na željeni dokument prijema u pregledu RM dokumenata, otvara se mogućnost kreiranja otpisa. Dokument otpisa kreira se na osnovu podataka iz prijemnice – nabavnih i prodajnih cijena, kao i pomoćnih količina (količina robe nakon kaliranja).

Pregled radnika – default šablon

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Radnici, omogućeno je postavljanje podrazumijevanog šablona. Nakon kreiranja šablona, isti je moguće postaviti kao podrazumijevani. Ovu opciju moguće je realizovati klikom na Učitaj šablon, nakon čega je potrebno iz liste šablona odabrati željeni i desnim klikom na isti otvoriti mogućnost postavljanja šablona kao podrazumijevanog.

Budžet – unos i realizacija po radnim jedinicama

U dijelu programa Finansije>>Evidencije>>Budžet, omogućeno je definisanje pojedinačnih budžeta za više radnih jedinica, u okviru jednog generalnog budžeta. Realizaciju definisanih budžeta po radnim jedinicama, kao i realizaciju generalnog budžeta, moguće je pratiti u dijelu programa Finansije>>Izvještaji>>Realizacija budžeta.

Pregled i štampa sačuvanih PDV prijava

U dijelu programa Finansije>>Obračuni>>KUF, KIF i PDV Prijava, dodat je novi tab pod nazivom PDV Prijava. U ovom dijelu prikazan je pregled PDV prijava sa informacijom da li je prijava proknjižena, kao i mogućnošću štampanja prijave, generisanja XML formata i brisanja prijave ukoliko ista nije proknjižena.

Šabloni obrazaca, dodavanje podataka iz rješenja

U dijelu programa Podešavanja>>Obrasci>>Šabloni obrazaca, omogućeno je dodavanje podataka iz rješenja radnika. Nakon kreiranja šablona sa potrebnim podacima iz rješenja, moguće je štampati rješenja za radnike, preko opcije Štampa, na formi za pregled rješenja radnika (tab Rješenja na formi Radnik).

Dodatni cjenovnici u funkciji osnovnog cjenovnika

Nova funkcionalnost odnosi se na mogućnost povezivanja dodatnih cjenovnika sa radnim jedinicama. Na taj način, dodatni cjenovnik ima funkciju osnovnog cjenovnika radne jedinice. Na formi Dodatni cjenovnik, dodate su dvije nove akcije – Učitaj cijene iz povezanih RJ i Prenesi cijene u osnovne cjenovnike. Pomoću ovih opcija moguće je na jednostavan način dodatni cjenovnik pretvoriti Read more about Dodatni cjenovnici u funkciji osnovnog cjenovnika[…]