DMS na formi Partner

Na formi za pregled partnera omogućeno je korišćenje funkcionalnosti DMS-a. Desnim klikom na određenog partnera iz pregleda, moguće je povezati željene dokumente sa datim partnerom, kao i izvršiti pregled povezanih dokumenata. Na ovoj formi dostupna je i mogućnost učitavanja kolone pod nazivom DMS, koja prikazuje da li postoje dokumenti koji su povezani sa partnerom.

Vrsta artikla – potrošni materijal, veza sa kontom troška prilikom knjiženja RM ulaza

Nova funkcionalnost u programu omogućuje definisanje konta troška za knjiženje artikala koji se unose prilikom obrade kalkulacija, a koji predstavljaju potrošni materijal. Ovu funkcionalnost moguće je realizovati preko detalja artikla pod nazivom Konto troška, pri čemu se kao vrijednost ovog detalja definiše traženi konto troška za dati artikal.

Opcija kopiranja RM dokumenata

U programu je dostupna mogućnost kopiranja dokumenata ponude, predračuna, porudžbe dobavljaču, porudžbe kupca, kao i dokumenata obrade popisa. Opcija kopiranja navedenih dokumenata dostupna je u dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, desnim klikom na željeni dokument.

Otpis po prijemnici – automatsko kreiranje

U dijelu programa Roba/Materijal>>Pregled dokumenata, omogućeno je automatsko kreiranje otpisa po prijemnici. Desnim klikom na željeni dokument prijema u pregledu RM dokumenata, otvara se mogućnost kreiranja otpisa. Dokument otpisa kreira se na osnovu podataka iz prijemnice – nabavnih i prodajnih cijena, kao i pomoćnih količina (količina robe nakon kaliranja).