13/12/2018

Abacus ® Billing

 

Preduzeća kod kojih je djelatnost orijentisana na pružanje usluga velikom broju komitenata, fizičkih i pravnih lica, modul Biling daje mogućnost evidentiranja korisnika usluga, ugovora, njihovih objekata, kao i fakturisanje usluga koje im se pružaju. Modul daje mogućnost masovne evidencije i izrade računa za izvršene usluge na osnovu evidentiranih podataka o mjerenjima izvršenim na terenu.
Osnovne funkcionalnosti modula:

 • Evidencija potrošača
 • Tipovi potrošača
 • Tipovi objekata
 • Tipovi mjernih mjesta
 • Tipovi usluga
 • Cjenovnik
 • Evidencija i rad sa lokacijama, objektima i mjernim mjestima
 • Evidencija i rad sa popisivačima
 • Evidencija i rad sa popisnim listama
 • Evidencija potrošnje
 • Različiti tipovi obračuna (obračun po potrošnji, obračun po broju članova domaćinstva, paušalni obračun)
 • Obračun potrošnje
 • Obračun kamata
 • Knjižna odobrenja i zaduženja
 • Masovna štampa računa
 • Slanje računa na e-mail potrošača
 • Evidencija uplata – blagajna
 • Evidencija i knjiženje naplate putem tekućeg računa (automatsko knjiženje izvoda i rasknjižavanje uplata)
 • Opomene i nalozi za isključenje
 • Nalozi za utuženje
 • Evidencija reklamacija
 • Evidencija kvarova
 • Radni nalozi
 • Nalozi za ugradnju mjernih uređaja
 • Izvještavanje:
 1. Kartice potrošača (finansijske i energetske)
 2. Pregled i statistika naplate po vrstama usluga
 3. Analiza starosne strukture potraživanja
 4. Pregled i statistika potrošača po vrsti obračuna
 5. Uporedni pregledi i statistike
 6. Pregled i statistika blagajne