14/10/2013

Finansije

Abacus® Finansije
Modul Finansije daje mogućnost vođenja kompletnog finansijskog knjigovodstva, bez obzira na djelatnost i veličinu preduzeća, kao i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama. Postoji mogućnost analitičke razrade konta na desetine različitih analitika (poslovni centri, mjesta prihoda i troškova, pdv tarife, inventarski brojevi, vlasnici, ugovori, porezi i doprinosi, partneri, radnici, usluge, banke, žiro računi i td.).
Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se automatski formira i štampa nalog glavne knjige u uobičajenoj formi. Ranije proknjižene naloge uvijek možete pregledati na ekranu, ponovo odštampati, izmijeniti ili stornirati. Uz standardno knjiženje naloga glavne knjige, omogućeno je i evidentiranje računa troškova (knjiga računa), uz automatsko formiranje i knjiženje naloga u glavnoj knjizi.
Modul Finansije daje mogućnost vođenja kompletnog finansijskog knjigovodstva, bez obzira na djelatnost i veličinu preduzeća, kao i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama. Postoji mogućnost analitičke razrade konta na desetine različitih analitika (poslovni centri, mjesta prihoda i troškova, pdv tarife, inventarski brojevi, vlasnici, ugovori, porezi i doprinosi, partneri, radnici, usluge, banke, žiro računi i td.).
 • Zaključni list po klasama, grupama i kontima
 • Analitički i sintetički promet
 • Bilansi uspjeha i stanja
 • Praćenje domaćih i ino potraživanja i obaveza
 • Izvodi otvorenih stavki
Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se automatski formira i štampa nalog glavne knjige u uobičajenoj formi. Ranije proknjižene naloge uvijek možete pregledati na ekranu, ponovo odštampati, izmijeniti ili stornirati. Uz standardno knjiženje naloga glavne knjige, omogućeno je i evidentiranje računa troškova (knjiga računa), uz automatsko formiranje i knjiženje naloga u glavnoj knjizi.
Modul Finansije je povezan sa elektronskim bankarstvom tako da se izvodi banaka, stanje računa i sve transakcije knjiže automatski u nalogu glavne knjige. Modul Finansije daje mogućnost eksporta naloga za domaće i ino plaćanje i povezan je sa svim programima komercijalnih banaka.
 • Evidencija računa za plaćanje
 • Likvidacija dokumenata
 • Uvoz elektronskih izvoda
 • Automatsko generisanje i izvoz naloga za plaćanje
 • Praćenje rezultata poslovanja po mjestima prihoda i troškova
 • Praćenje projekata
 • Uporedni mjesečni i godišnji izvještaji
 • Novčani tokovi
 • Blagajničko poslovanje
Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa poslovnim centrima (organizacionim jedinicama), daje mogućnost da dobijete veliki broj aktuelnih informacija na ekranu ili štampaču. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža mogućnost praćenja rezultata, prihoda i rashoda, naplate i potraživanja po organizacionim cjelinama, mjestima prihoda i rashoda, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.
Modul Finansije posebnu pogodnost pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gdje u svakom trenutku možete dobiti pregled potraživanjai dugovanja, kao i druge izvještaje poput starosti potraživanja, detaljnog izvještaja otovrenih stavkim, izvoda otvorenih stavki i sl. Ukoliko koristite Abacus aplikacije za robno i materijalno poslovanje tada na analitičkoj kartici komitenta možete pregledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu, ponovo odštampati, izmijeniti ili stornirati.
Izrada i štampanje zaključnih listova, raznih izvještaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se i za formiranje dodatnih izvještaja. Dodatne izvještaje možete samostalno kreirati na osnovu detaljih podataka glavne knjige, tako da filtriranjem i grupisanjem podataka možete kreirati nebrojeno mnogo izvještaja.
Praćenje PDV evidencije se obavlja preko podatka iz glavne knjige. Izrada i štampa mjesečne prijave PDV, kao i izrada knjige ulaznih i izlaznih računa (KUF i KIF) u potpunosti je automatizovana. Pored automatskog obračuna PDV obaveze i štampe PDV prijave, softver automatski nastale promjene evidentira i u glavnoj knjizi, sa štampom viramana za PDV.
U modulu Finansije, postoji mogućnost i drugih evidencija, raznih vrsta ugovora, kratkoročnih i dugoročnih finansijkih obaveza (kredit, lizing) i sl. Moguće je evidentirati planove otplate kratkoročnih i dugoročnih obaveza, uz automatsko knjiženje u glavnoj knjizi, kamate po periodima, odnosno pripadajućeg dijela glavnice po godinama.
 • Obračun PDV-a
 • Obračun kamata
 • Obračun kursnih razlika
 • Evidencija ugovora
 • Evidencija planova otplate
U okviru modula Finansije, postoji mogućnost obrade i štampe finansijskih iskaza, sa automatskim zaključkom poslovne godine i prenosom početnog stanja u narednu poslovnu godinu. Finansijske iskaze, kao i godišnju Prijavu poreza na dobit, softver automatski obrađuje i štampa, sa opcijom exporta u više formata (word, excel, pdf). Kod obrade Prijave poreza na dobit, softver automatski obračunava i evidentira gubitke (poslovne i kapitalne), odnosno iste koristi kod formiranja Prijave poreza na dobit. Svi finansijski iskazi se mogu štampati i na nekom od stranih jezika (engleski. ruski i italijanski).
Svi finansijski iskazi, odnosno obrasci su usklađeni sa MRS, MSFI i aktuelnom domaćom regulativom.

 • Prijava poreza na dobit
 • Iskaz o ukupnom rezultatu – Bilans uspjeha
 • Iskaz o finansijkoj poziciji – Bilans stanja
 • Iskaz o promjenama na kapitalu,
 • Iskaz o tokovima gotovine
 • Prenos poslovnih i kapitalnih gubitaka
 • Statistički aneks
Pored standardnih i zakonom propisanih finasijskih iskaza, postoji i otvorena mogućnost da samostalno kreirate finansijske izvještaje, unosom i formiranjem formula sa neograničenim brojem pozicija. Sve ove izještaje možete generisati i pratiti uporedno po mjesecima ili po poslovnim godinama.
Sastavni dio modula Finansije je i blagajničko poslovanje. U toku rada blagajne štampaju se nalozi blagajni za naplatu ili isplatu, odnosno vodi se i štampa dnevnik blagajne. Blagajna posjeduje poseban šifarnik promjena koji daje mogućnost formiranja raznih izvještaja, a sve promjene  se evidentiraju i u glavnoj knjizi.