14/10/2013

Kadrovi/Lična primanja

Abacus® Kadorovi/Lična primanja
Modul Lična primanja objedinjuje kadrovsku evidenciju zaposlenih, uz evidenciju svih kadrovskih promjena i štampu ugovora i rješenja, odnosno evidenciju ostalih fizičkih lica vezanih za obračune zakupa i ugovora o djelu. Modul je koncipiran tako da se maksimalno prolagođava potrebama korisnika i možete pratiti osnovnu kadrovsku evidenciju, propisanu zakonom, ali i ostale kadrovske promjene koje mogu biti od značaja za jedno preduzeće. Modul Lična primanja sadrži veliki broj šifarnika, koje korisnik sam definiše i po kojima prati promjene i izvještaje. To su šifarnici: država, opština, zanimanja, kvalifikacija, radnih mjesta i sl. Omogućena je precizna definicija organizacione strukture preduzeća i to preko organizacionih jedinica i radnih mjesta.
Sve vrste kadrovskih promjena definišu se kroz različite evidencije. Moguće je voditi evidenciju rješenja, kao što su godišnji odmori, plaćena i neplaćena odsustva, bolovanja i sl. Pored rješenja, za strane državljane moguće je voditi i evidencije dozvola za rad, kao i boravišnih dozvola.
Matični podaci se vode kako o zaposlenima tako i o osiguranicima, i drugim članovima porodice, što predstavlja osnovu za JPR obrazac, kao i druge izvještaje. Matični podaci o zaposlenima sadrže osnovne podatke (ime, prezime, pol, matični broj, broj lične karte, zanimanje), podatke o boravištu i prebivalištu, minulom radu, poslovima koje zaposleni obavlja.
Modul Lična primanja je namjenjen i obračunu zarada, naknada zarada (prevoz, terenski dodatak i sl.) kao i ostalih ličnih primanja, za neograničen broj lica. Modul je prilagođen najnovijim propisima u oblasti obračuna i isplata ličnih primanja.
Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, svaki korisnik može lako da prilagodi softver prema svom načinu obračuna zarada, kao i mogućim izmjenama u propisima. Obračun se može kreirati prema bruto ili neto principu, odnosno kolektivnom ugovoru (opštem, granskom ili pojedinačnom), kao i stvarnom fondu časova rada na osnovu detaljnih evidencija. Ovaj modul podržava obračune zarada za vrijeme državnih praznika, prekovremenog rada, noćnog rada, beneficiranog radnog staža, kako i ostale obračune sa posebnim parametrima, a sve u skladu sa zakonskom regulativom.
Za jednom unijete podatke, moguće je više puta ponoviti obračun, čime je moguće pronaći vrijednosti zarade, kojom se postiže ciljani bruto iznos za isplatu ličnih primanja. Iz softvera se štampaju svi virmani, obrasci, isplatni listovi, razni izvještaji (RAD-1, OPP-ND, OPD1, OPD2, OPD3, M4), kao i IOPPD obrazac sa opcijom exporta u XML format prilagođen za elektronsko podnošenje na portalu Poreske uprave Crne Gore.