14/10/2013

Stalna imovina

Asset 2
Modul Stalna imovina, namjenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava, kao i evidencije sitnog alata i inventara sa kalkulativnim otpisom. Pored evidencije nabavke osnovnih sredstava, moguće je evidentirati i ostale promjene vrijednosti osnovnih sredstava, kapitalizaciju, otpis, prodaju, kao i revalorizaciju sredstava. Za sve pomenute promjene na sredstvima, automatski se formira i evidentira nalog u glavnoj knjizi.
Obračuni amortizacije se izvršavaju za proizvoljne godišnje periode. Sve pomenute promjene softver automatski knjiži u glavnoj knjizi u skladu sa MRS, MSFI i domaćom zakonskom regulativom.
  • Obračun amortizacije
  • Obračun poreske amortizacije
  • Održavanje osnovnih sredstava
  • Popis osnovnih sredstava
Pretraga podataka, izrada popisa, finansijski i količinski izvještaji su dostupni kako po kontima, tako i po poreskim i knjigovodstvenim grupama, kao i radnim jedinicama. Svi podaci o evidentiranim osnovnim sredstvima su dostupni na ekranu i štampaču. Na isti način se može pregledati i knjiga, kao i kartice osnovnih sredstava. U okviru modula Stalna imovina vodi se i evidencija tekućeg održavanja osnovnih sredstava. Moguće je evidentirati fakture dobavljača za održavanje, ili evidentirati utroške sopstvenog materijala. Kako je modul Stalna imovina dio jedinstvenog softvera, svi utrošci sopstvenog materijala i alata se evidentiraju i u dokumentima modula Roba i materijal. Sve nastale promjene se automatski evidentiraju u nalozima glavne knjige modula Finansije. Održavanje osnovih sredstava je moguće pratiti preko raznih pregleda i izvještaja, kako zbirno, tako i pojedinačno po inventarskim brojevima.
Modul Stalna imovina, podržava i obračun amortizacije u poreske svrhe, po grupama, odnosno sredstvima pojedinačno. Godišnji obračun amortizacije u poreske svrhe se vrši prema važećem pravilniku Ministarstva finansija Crne Gore. Softver u dijelu obračuna poreske amortizacije, automatski obračunava i knjiži odloženi porez.