Radnik, tab zaposlenje – minuli rad

U dijelu programa Lična primanja>>Evidencije>>Radnici, na formi za pregled radnika, u sekciji Zaposlenje, kolona Minuli rad preimenovana je u Prethodni minuli rad, a u toj koloni se sada osim broja godina, prikazuju i broj mjeseci i broj dana minulog rada.