15/10/2013

Prodaja i marketing

Abacus® Prodaja i marketing
Proces prodaje i marketinga obuhvata procese operativne kontrole i procese kontrole upravljanja. Operativni procesi obuhvataju dnevne aktivnosti kao što su planiranje, upravljanje kontaktima, telemarketing i direktni mail-ovi. Zaposleni u prodaji treba da  kreiraju i održavaju liste planova po lokaciji, kategoriji proizvoda i mogućoj prodaji, kao i mogućnost da se kreira i održava sistem za upravljanje kontaktima i aktivnostima, koji bi pratio kupce, podatke o prodaji i hronologiju poziva preko kojih je obavljena prodaja. Kada je prodaja obavljena putem telemarketinga, baza podataka telemarketinga se koristi za sladištenje kontakta.

Kontrola upravljanja u prodaji i marketingu su formirane na taj način, da alociraju resurse prodaje i marketinga kako bi se dostigao maksimalan prihod. Ovo je jedna od najvažnijih oblasti u upravljanju prodajom.

Menadžeri prodaje su odgovorni za kretanje prodaje i alokaciju resursa, kako bi generisali maksimalni prihod. Odluke koje menadžer prodaje treba da donese su:

 • Kako će regioni prodaje biti podijeljeni?
 • Koji kupac je najprofitabilniji?
 • Koji proizvod je najprofitabilniji?
 • Kako rasporediti vrijeme prodavca da bi se ostvario najveći profit?

Sumarni izvještaji, komparativne analize i vanredni izvještaji su veoma korisni dokumenti koje se koriste za praćenje prodaje i alokacije prodajnih resursa. Modul uključuje sledeće analize:

 • Upoređivanje prosjeka prodaje svakog prodavca
 • Upoređivanje produktivnosti svakog prodavca u odnosu na prosjek
 • Listu najpopularnijih proizvoda za svaku kategoriju
 • Listu kupaca koji predstavljaju najveći procenat prodaje za svakog prodavca

Menadžeri prodaje koriste softver za upravljanje prodajom, kako bi procjenili produktivnost prodavaca i rezultate prodaje proizvoda, po prodavcu, regionu i tipu kupca. Modul za upravljanje prodajom ostvaruje sledeće ciljeve:

 • Indentifikovanje slabih tačaka na određenim teritorijama
 • Upoređivanje performansi prodavca po tipu kupca i proizvoda
 • Upoređivanje učinka prodavaca sa zacrtanim ciljevima
 • Analiza učinka prodavaca u okviru regiona
 • Identifikovanje trenda kupovine
 • Identifikovanje postojećih nedostataka

Modul za prodaju i marketing podržava operativne i upravljačke kontrolne procese, koji obuhvataju upravljanje kontaktima, upravljanje prodajom i analizu ili predviđanje prodaje. Razlike između modula prodaja i marketing u okviru Abacus® ERP sistema i tradicionalnih softvera za prodaju i marketing je u tome što ERP sistemi obezbjeđuju integrisani sistem za podršku marketingu, uključujući kontakt dokumenta, dokumente o prodaji i slično.